Acord privind furnizarea Serviciilor

Următoarele condiții reprezintă un acord legal cu valoare contractuală privind serviciile achiziționate pe site-ul https://businessdrive.diagma.ro. Vă rugăm să le citiți cu atenție!

1. Părțile

1.1. S.C. Diagma S.R.L., nr. înmatriculare Registrul Comerţului J40/1702/2001, cod fiscal RO13710654, adresa: Str. Baniței nr. 13 Sector 2 Bucureşti, cont nr. RO73RNCB0078161079780001 deschis la Banca Comercială Română, denumită în continuare Furnizor
și
1.2. Persoana fizică sau juridică cu datele de identificare completate în Formularul de Inscriere, denumită în continuare Beneficiar.

2. Serviciile

2.1. Furnizorul va presta beneficiarului servicii de instruire (training) conform programei și agendei menționate în oferta transmisă online.
2.2. Aceste servicii includ:
2.2.1. Pregătirea şi furnizarea documentaţiei de curs şi a materialelor anexe pentru fiecare participant;
2.2.2. Livrarea efectivă a cursului;
2.2.3. Asigurarea tuturor facilităţilor şi serviciilor necesare pentru buna desfăşurare a cursului: sală de conferinţe, dotări adecvate, cazare, masă, servicii catering, etc.;

3. Durata și Perioada

3.1. Serviciile vor fi prestate în cadrul unei sesiuni cu durata și perioada de desfășurare menționate în oferta transmisă online.
3.2. Furnizorul va putea modifica, cu titlu excepțional şi numai din motive ce ţin de buna desfăşurare a programului, perioada de desfășurare a sesiunii, situație în care se obligă să:
3.2.1. notifice Beneficiarul cât mai curând posibil referitor la modificare;
3.2.2. ofere Beneficiarului opțiunea de a participa la sesiune în noua perioadă stabilită sau pe cea de a-i fi restituită integral suma deja achitată drept tarif de participare;

4. Locația

4.1. Serviciile vor fi prestate într-o locație stabilită de către Furnizor și comunicată Beneficiarului prin intermediul ofertei transmise online și/sau prin e-mail, la adresa specificată de acesta în Formularul de Inscriere.
4.2. Beneficiarului sau, după caz, participanților înscriși de acesta îi/le revine obligația de a fi prezent/prezenți la locația de desfășurare în perioada și pe durata desfășurării sesiunii, pe propria cheltuială.
4.3. Furnizorul va putea modifica, cu titlu excepțional şi numai din motive ce ţin de buna desfăşurare a programului, locația de desfășurare a sesiunii, situație în care se obligă să:
4.3.1. notifice Beneficiarul cât mai curând posibil referitor la modificare;
4.3.2. ofere Beneficiarului opțiunea de a participa la sesiune în noua locație stabilită sau pe cea de a-i fi restituită integral suma deja achitată drept tarif de participare; această a doua opțiune este oferită doar în cazul în care noua locație de desfășurare se află la minim 100 km de locația inițială.

5. Prețul, Facturarea, Plata

5.1. Serviciile menționate la Cap. 2 sunt prestate contra cost, la tarife menționate în secțiunea “Prețuri și discounturi” din oferta transmisă online.
5.2. Aceste tarife includ documentaţia şi materialele de curs, prestaţia lectorilor în cadrul desfăşurării efective a sesiunii, utilizarea sălii de conferinţe și a dotărilor aferente, cazare, masă şi servicii de catering pe perioada sesiunii.
5.3. Tarifele de participare vor fi facturate în Lei, la cursul BNR din ziua completării corecte și complete, de către Beneficiar, a Formularului de Inscriere.
5.4. Factura proforma va fi emisă de către Furnizor pe baza Formularului de Inscriere completat de Beneficiar și transmisă acestuia în cel mult o zi lucrătoare de la data completării corecte și complete a Formularului.
5.5. Plata se va efectua de către Beneficiar, pe baza facturii proforma emise de către Furnizor, în contul acestuia, în termen de 5 zile de la data facturii proforma dar nu mai târziu de termenul limită de expirare a promoțiilor speciale, dacă acestea există, sunt în vigoare și sunt specificate în oferta transmisă online.
5.5.1. In cazul în care plata nu a fost efectuată la expirarea termenului de plată precizat mai sus, factura proforma și oferta în baza căreia a fost emisă devin nule, contractarea serviciilor de către Beneficiar fiind posibilă prin solicitarea unei noi oferte.
5.6. Factura fiscală va fi emisă de către Furnizor în ziua confirmării plății și transmisă Beneficiarului prin e-mail, la adresa specificată de acesta în Formularul de Inscriere.

6. Confidențialitatea

6.1. In contextul contractării și furnizării Serviciilor (Cap. 2), Părțile pot dobândi, una despre cealaltă, informații confidențiale. In acest caz, Părțile se obligă să nu divulge sub nicio formă și să nu utilizeze în alte scopuri decât cele ce decurg din prezentul Acord privind furnizarea Serviciilor informațiile dobândite.
6.2. Această obligație se aplică asupra informațiilor:
6.2.1. marcate ca fiind confidențiale;
6.2.2. al căror caracter confidenţial a fost semnalat Părţii verbal sau în scris de către cealalta Parte;
6.2.3. care, datorită caracterului lor, pot fi considerate ca fiind confidenţiale în anumite circumstanţe, de către o persoană care deţine calitatea de a face acest lucru. În situatiile în care exista un echivoc asupra caracterului confidential al acestor informatii, Partea va solicita celeilalte Părţi lamurirea acestui echivoc;
6.3. Noțiunea de informații confidențiale nu se aplică pentru informațiile care:
6.3.1. sunt sau devin publice prin alte mijloace decât încălcarea prevederilor acestui Capitol; sau
6.3.2. se aflau în posesia legala a Partii sau au fost cunoscute de către aceasta înaintea dezvăluirii lor de către cealalta Parte; sau
6.3.3. au fost primite de la un terţ care este autorizat să le utilizeze şi sa le faca publice; sau
6.3.4. se solicită în mod legal dezvăluirea lor de către orice autoritate de reglementare, control sau de către orice autoritate îndreptăţită, dar numai cu condiţia notificării de către Parte a celeilalte Parti, înaintea dezvăluirii, pentru a-i oferi acestuia posibilitatea de a se opune şi de a lua măsuri pentru asigurarea utilizării confidenţiale a acestor informaţii.

7. Proprietatea Intelectuală

7.1. Conținutul acestui site și al materialelor folosite în furnizarea Serviciilor (manuale de curs, prezentări, materiale-suport, etc.) este proprietatea Furnizorului sau a partenerilor acestuia, iar informațiile incluse pot fi protejate prin legislația internă sau internațională privind proprietatea intelectuală.
7.2. Beneficiarul confirmă și acceptă faptul că Furnizorul dețin(e) toate drepturile, titlurile sau interesele legale în legatură cu Serviciile, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală care se regăsesc în Servicii, indiferent dacă aceste drepturi sunt înregistrate sau nu.
7.3. Nicio prevedere din acest Acord privind furnizarea Serviciilor nu poate fi interpretată în sensul transferării, către Beneficiar, a drepturilor de utilizare a vreuneia dintre denumirile comerciale, mărcile comerciale, mărcile de serviciu, siglele, denumirile de domeniu sau oricărui însemn distinctiv al brandului Furnizorului.
7.4. Beneficiarul se obligă să nu se angajeze, în niciun fel, în activități de copiere, modificare, reverse-engineering, decompilare sau orice altă prelucrare a conținutului sau codului-sursă al acestui site sau al aplicațiilor utilizate de Furnizor în livrarea programului de training.

8. Securitatea informației

8.1. Furnizorul depune în permanență efort și face în mod constant demersuri pentru a menține securitatea informațiilor incluse pe acest site și a celor furnizate de către Beneficiar prin intermediul site-ului.
8.2. Totuși, Furnizorul nu poate garanta siguranța totală a informațiilor și nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de pierdere sau prejudiciu (de natură materială, intelectuală sau de imagine) prilejuită de atacuri informatice, viruși informatici, nefuncționare a serviciilor de găzduire și/sau internet, defecțiuni ale echipamentelor sau alte evenimente de natură să determine transferul necontrolat, pierderea sau limitarea accesului la informații.
8.3. In eventualitatea că astfel de evenimente survin, Furnizorul se angajează să depună toate eforturile rezonabile pentru limitarea și/sau recuperarea prejudiciului cauzat Beneficiarului, excluzând despăgubiri de orice natură.

9. Forța Majoră

9.1. Sunt acceptate ca şi situaţii de forţă majoră, putând fi invocate de către Părţi pentru neîndeplinirea obligaţiilor prezentului Acord privind furnizarea Serviciilor, situaţii sau evenimente de forţă majoră stipulate de legislația în vigoare și/sau general acceptate în practica comercială (calamităţi naturale, stare de război, evenimente sociale şi politice majore, deces, îmbolnăviri sau accidente din care rezultă incapacităţi temporare sau permanente de muncă şi/sau imposibilitatea organizării/participării la programul de training, etc.).
9.2. Partea care invoca forţa majoră va înştiinţa cealaltă Parte cu minim 10 zile lucratoare inainte de data desfaşurării programului ce face obiectul prezentului Acord privind furnizarea Serviciilor; aceeaşi parte are obligaţia de a comunica imediat data încetării cazului de forţa majoră.
9.3. În cazul în care forţa majoră este invocată de către Furnizor în termenul de la pct. 9.2, acesta va oferi Beneficiarului posibilitatea de a-şi înscrie participanţii la una din următoarele două sesiuni, fără costuri suplimentare, sau de a solicita restituirea sumei deja plătite, care va fi rambursată în termen de 30 de zile.
9.4. În cazul în care forţa majoră este invocată de către Beneficiar în termenul de la pct. 9.2, Furnizorul va oferi Beneficiarului posibilitatea de a-şi înscrie participanţii la una din următoarele două sesiuni, fără costuri suplimentare.
9.5. În cazul în care începutul şi încetarea cazului de forţă majoră nu sunt notificate în termenul de la pct. 9.2, precum şi în cazul în care o situaţie de forţă majoră este invocată de una dintre Părţi pentru a se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin prezentul Acord privind furnizarea Serviciilor în conformitate cu condiţiile şi în termenele specificate mai sus, atunci Partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele cauzate celeilalte Părţi potrivit celor mai sus menţionate.
9.6. Daca în termen de 3 luni de la producere, evenimentul de forţă majoră invocat nu încetează, Părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului Acord privind furnizarea Serviciilor fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

10. Acceptarea, Modificarea și Incetarea Acordului privind furnizarea Serviciilor

10.1. Bifarea căsuței „Sunt de acord cu Termeni și Conditii” implică acceptarea necondiționată, de către Beneficiar, a tuturor clauzelor prezentului Acord privind furnizarea Serviciilor și limitează exclusiv răspunderea Furnizorului la executarea acestor clauze.
10.2. Pentru îmbunătățirea calității serviciilor, din rațiuni comerciale sau datorită modificărilor legislative, Furnizorul poate modifica unilateral prezentul Acord privind furnizarea Serviciilor fără o notificare prealabilă.
10.3. Astfel de modificări nu sunt aplicabile Serviciilor deja contractate și nu au efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți.
10.4. Prezentul Acord privind furnizarea Serviciilor încetează de drept, fără altă procedură prealabilă, după efectuarea de către Beneficiar a plății și prestarea de către Furnizor a Serviciilor sau în caz de forță majoră potrivit art. 9.6.

11. Legea guvernantă. Dispute și conflicte

11.1. Prezentul Acord privind furnizarea Serviciilor are valoare comercială și juridică conform legislației din România.
11.2. Eventualele dispute şi conflicte legate de executarea acestui Acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă între Părţi. Dacă acest lucru nu este posibil, se va apela la instanţele judecătorești competente de pe raza municipiului București.
11.3. Dacă, în orice moment, orice prevedere din prezentul Acord privind furnizarea Serviciilor este sau devine ilegală, invalidă sau neaplicabilă în orice sens, conform legislaţiei şi jurisdicţiei, legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi din prezentul Acord nu vor fi afectate sau influenţate negativ de aceasta.

Pentru orice detalii suplimentare despre prezentul Acord privind furnizarea Serviciilor vă stăm la dispoziie la BusinessDrive@diagma.ro

Cea mai recentă actualizare: Iulie 2020